Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt
  /  Educatie   /  Calendar Admitere Liceu 2020, proiect: Consilierea elevilor, în perioada pregătirii pentru Evaluarea Națională. Din 2 iulie completarea fișelor și pe 10 iulie, repartizarea

Calendar Admitere Liceu 2020, proiect: Consilierea elevilor, în perioada pregătirii pentru Evaluarea Națională. Din 2 iulie completarea fișelor și pe 10 iulie, repartizarea

Proiectul de calendar pentru admiterea la liceu 2020 este discutat azi în ședință la Ministerul Educației. Potrivit documentului obținut de Edupedu.ro, afișarea locurilor în liceele tehnologice se va face pe 27 mai, iar ședinele de consiliere ale diriginților cu elevii și părinții lor încep pe 2 iunie și au loc până pe 12 iunie, exact în perioada în care elevii vor avea pregătirea pentru Evaluarea Națională.

2 – 6 iulie 2020 are loc etapa completării fișelor de înscriere, iar pe 10 iulie vor fi afișate rezultatele repartizării computerizate, potrivit proiectului.

Foto: Pixabay.com

A. Pregătirea admiterii
27 mai 2020Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternăTransmiterea de către Comisia naţională de admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
27 mai 2020Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională,  concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologicăStabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predareCrearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociațiTipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere; postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor școlare. În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ
27 mai – 2 iunie 2020Transmiterea  în  unităţile  de  învăţământ  gimnazial  a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitereTransmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centruAfişarea în unităţile de învăţământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului şedinţelor/acțiunilor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
5 iunie 2020Transmiterea    la   Ministerul    Educației   și Cercetării   a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
2 – 12 iunie 2020Şedinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).
 17 iunie 2020Transmiterea  de  către  fiecare  unitate  de  învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
18 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire  ale  absolvenţilor clasei a  VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
29 iunie 2020Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specificeDepunerea/transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, la secretariatele unităţilor de învăţământ de provenienţă
30 iunie 2020Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu  numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu  mediile  de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată
1 iulie 2020Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
B. Probele de aptitudini
2 – 5 iunie 2020Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de AdmitereNotă: Părinții vor fi informați, prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ
9 – 12 iunie 2020Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa 3 la prezentul ordin
12 iunie 2020Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
15 iunie 2020Transmiterea,  în  format  electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
17 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizatăActualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicația informatică centralizată
29 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând  mediile  de  admitere,  prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
2 iulie 2020Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
2 – 3 iulie 2020Transmiterea de la liceele vocaţionale a informațiilor cu privire la candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea repartizării computerizate*) Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată!Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de  admitere,  a  listei  candidaţilor  declaraţi  admişi,  în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
C. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
2 – 5 iunie 2020Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin.Notă: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse/transmise la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 10 iunie 2020.
9 – 12 iunie 2020Desfăşurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin
12 iunie 2020Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
15 iunie 2020Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
19-23 iunie 2020Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
25 iunie 2020Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă maternă, la unităţile de învăţământ de proveniență
26 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
D. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi
27 mai 2020Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi
27 mai 2020 –16    iunie 2020, ora 16Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor.Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/tutorelui legal al elevului care  solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromilor.*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!
30 iunie – 3 iulie 2020Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
 4 – 5 iulie 2020Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi.Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se  face computerizat, într-o sesiune distinctă,  în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data 15 iunie 2020 
E. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special
2 – 3 iulie 2020Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.
F. Etapa de repartizare computerizată și admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021
2 – 6 iulie 2020Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronicOrice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
2 – 6 iulie 2020Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere
3 – 7 iulie 2020Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
7 iulie 2020Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizatăPredarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de  opţiuni  originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
8 iulie 2020Transmiterea bazei de  date de la  centrele de  admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
9 iulie 2020Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați înscriși în mai multe județe, candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia naţională de admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti; transmiterea modificărilor la comisia naţională
9 iulie 2020Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
10 iulie 2020Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021
10 iulie 2020Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitereAfişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
13 – 20 iulie 2020Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
21 iulie 2020Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere
22 – 24 iulie2020Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată
G. A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021
24 iulie 2020Afişarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase  libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, a  locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternăÎn a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021, candidaţii rromi îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaţilor rromi care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale.
27  iulie 2020Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
28 – 29  iulie 2020Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
24 – 30 iulie 2020Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională
30 iulie – 3 august2020Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către  comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020Candidații romi își păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaților romi care au rămas libere după soluționarea situațiilor specialeRepartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021
4  august  2020Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Sursa articol: edupedu.ro.

Posteaza un comentariu